Doprava zdarma od 1500 Kč Nezávazná rezervace Vrácení do 30 dnů Věrnostní program E-SHOP +420 222 530 700, Po - Pá 9:00 - 16:00
eshop@alpinepro.cz

Valná hromada

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

 

Představenstvo společnosti ALPINE PRO, a.s., se sídlem Praha 10, Kodaňská 1441/46, PSČ 101 00, IČO: 49970321, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10224,

 

svolává na den 17. 8. 2018 řádnou valnou hromadu,

která se bude konat od 9:00 hodin v sídle společnosti.

 

 

Pořad jednání:

 1. Zahájení, volba orgánů řádné valné hromady.

Vyjádření představenstva: Valná hromada je povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady.

 1. Projednání výroční zprávy společnosti za fiskální rok 2016/2017, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2016/2017. Vyjádření představenstva: Valná hromada bude seznámena se stavem společnosti a jejím majetkem, jakož i s podnikatelskou činností společnosti, v minulém roce.
 1. Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření k řádné účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku, seznámení s výrokem auditora. Vyjádření představenstva: Valná hromada bude seznámena s činností dozorčí rady, a zejména s názorem dozorčí rady k rozdělení zisku.
 1. Schválení řádné účetní závěrky za fiskální rok 2016/2017 a návrhu na rozdělení zisku.

Vyjádření představenstva: Akcionáři měli možnost se s účetní závěrkou seznámit, představenstvo navrhuje, aby čistý zisk společnosti byl převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

 1. Schválení konsolidované účetní závěrky za fiskální rok 2016/2017.

Vyjádření představenstva: Valná hromada bude schvalovat též konsolidovanou účetní závěrku, která vykazuje hospodářský výsledek jako ztrátu. I s touto účetní závěrkou měli akcionáři možnost se seznámit.

 1. Rozhodnutí o určení auditora pro řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období končící 31. 12. 2018.

Vyjádření představenstva: Valná hromada je povinna určit auditora pro příští účetní období. Jako auditor je představenstvem navrhována společnost CCS Audit, s.r.o., Konviktská 291/24, CZ 110 00 Praha 1.

 1. Rozhodnutí o určení auditora pro konsolidovanou účetní závěrku skupiny za účetní období končící 31. 12. 2018.

Vyjádření představenstva: Valná hromada je povinna určit též auditora pro konsolidovanou účetní závěrku pro příští účetní období. Jako auditor je představenstvem navrhována společnostCCS Audit, s.r.o., Konviktská 291/24, CZ 110 00 Praha 1.

 1. Závěr.

 

Prezence akcionářů bude probíhat v den konání řádné valné hromady od 09:00 do 09:15 hod. v zasedací místnosti, kde bude konána valná hromada. Při prezenci je každý akcionář povinen předložit průkaz totožnosti. Zmocněnci akcionářů jsou povinni prokázat se před zápisem do prezenční listiny písemnou plnou mocí podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zmocněncova oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Je-li akcionářem právnická osoba, přikládá k prezenční listině aktuální výpis z obchodního rejstříku, pokud se zapisuje do obchodního rejstříku.

 

Řádná účetní závěrka, konsolidovaná účetní závěrka, včetně dalších podkladů, jsou akcionářům zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti každý pracovní den od 9.00 hod. do 15.00 hod. ode dne 17. 7. 2018.

 

 

Hlavní údaje účetní závěrky ALPINE PRO, a.s. za (fiskální) rok 2016/2017 (v tis. Kč):

 

Aktiva celkem:            497 838                       Pasiva celkem:             497 838                      

Stálá aktiva:                 82 311                        Vlastní kapitál:            349 292                      

Oběžná aktiva:             410 823                       Cizí zdroje:                  143 316                      

Ostatní aktiva:             4 704                           Ostatní pasiva:             5 230              

 

Tržby celkem:                          853 718                                              

Hospodářský výsledek:           58 735            

 

                                                              

Hlavní údaje konsolidované  účetní závěrky za (fiskální) rok 2016/2017 (v tis. Kč):

 

Aktiva celkem:            526 794                       Pasiva celkem:             526 794                      

Stálá aktiva:                 41 872                         Vlastní kapitál: 329 903

Oběžná aktiva:             474 598                       Cizí zdroje:                  188 316          

Ostatní aktiva  :           10 324                         Ostatní pasiva:             8 575

 

Tržby celkem:                          1 185 859       

Hospodářský výsledek:           114 949

 

 

Představenstvo společnosti
Pozvánka na řádnou valnou hromadu

 

Představenstvo společnosti ALPINE PRO Holding, a.s., se sídlem Praha 10, Kodaňská 1441/46, PSČ 101 00, IČO: 06627137, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23031,

 

svolává na den 17. 8. 2018 řádnou valnou hromadu,

která se bude konat od 10:00 hodin v sídle společnosti.

 

Pořad jednání:

 1. Zahájení, volba orgánů řádné valné hromady.

Vyjádření představenstva: Valná hromada je povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady.

 1. Projednání výroční zprávy společnosti za fiskální rok 2017, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2017. Vyjádření představenstva: Valná hromada bude seznámena se stavem společnosti a jejím majetkem, jakož i s podnikatelskou činností společnosti, v minulém roce.
 1. Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření k řádné účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku, seznámení s výrokem auditora. Vyjádření představenstva: Valná hromada bude seznámena s činností dozorčí rady, a zejména s názorem dozorčí rady k rozdělení zisku.
 1. Schválení řádné účetní závěrky za fiskální rok 2017 a návrhu na rozdělení zisku.
 2. Závěr.

 

Prezence akcionářů bude probíhat v den konání řádné valné hromady od 09:00 do 09:15 hod. v zasedací místnosti, kde bude konána valná hromada. Při prezenci je každý akcionář povinen předložit průkaz totožnosti. Zmocněnci akcionářů jsou povinni prokázat se před zápisem do prezenční listiny písemnou plnou mocí podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zmocněncova oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Je-li akcionářem právnická osoba, přikládá k prezenční listině aktuální výpis z obchodního rejstříku, pokud se zapisuje do obchodního rejstříku.

 

 

Společnost v roce 2017 nevykazovala žádnou podnikatelskou činnost.

 

 

 

 

Představenstvo společnosti

Zpět na výpis článků