NANOMEMBRÁNOVÉ BUNDY

Valná hromada

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti ALPINE PRO, a.s., se sídlem Praha 10, Kodaňská 1441/46, PSČ 101 00, IČO: 49970321, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10224,

svolává na den 28. 8. 2019 řádnou valnou hromadu,
která se bude konat od 9:00 hodin v sídle společnosti.

Pořad jednání:

 1. Zahájení, volba orgánů řádné valné hromady.
  Vyjádření představenstva: Valná hromada je povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady.
 2. Projednání výroční zprávy společnosti za fiskální rok 2018, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2018. Vyjádření představenstva: Valná hromada bude seznámena se stavem společnosti a jejím majetkem, jakož i s podnikatelskou činností společnosti, v minulém roce.
 3. Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření k řádné účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku, seznámení s výrokem auditora. Vyjádření představenstva: Valná hromada bude seznámena s činností dozorčí rady, a zejména s názorem dozorčí rady k rozdělení zisku.
 4. Schválení řádné účetní závěrky za fiskální rok 2018 a návrhu na rozdělení zisku. Vyjádření představenstva: Akcionáři měli možnost se s účetní závěrkou seznámit, představenstvo navrhuje, aby čistý zisk společnosti byl převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.
 5. Schválení konsolidované účetní závěrky za fiskální rok 2018.
  Vyjádření představenstva: Valná hromada bude schvalovat též konsolidovanou účetní závěrku, která vykazuje hospodářský výsledek jako ztrátu. I s touto účetní závěrkou měli akcionáři možnost se seznámit.
 6. Rozhodnutí o určení auditora pro řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období končící 31. 12. 2019.
  Vyjádření představenstva: Valná hromada je povinna určit auditora pro příští účetní období. Jako auditor je představenstvem navrhována společnost CCS Consulting, s.r.o., Konviktská 291/24, CZ 110 00 Praha 1.
 7. Rozhodnutí o určení auditora pro konsolidovanou účetní závěrku skupiny za účetní období končící 31. 12. 2019.
  Vyjádření představenstva: Valná hromada je povinna určit též auditora pro konsolidovanou účetní závěrku pro příští účetní období. Jako auditor je představenstvem navrhována společnost CCS Consulting, s.r.o., Konviktská 291/24, CZ 110 00 Praha 1.
 8. Změna stanov
  Předmětem změny stanov společnosti je čl. IV - Akcie. Představenstvo překládá návrh na změnu podoby akcií z listinných na zaknihované.
 9. Závěr.

  Prezence akcionářů bude probíhat v den konání řádné valné hromady od 09:00 do 09:15 hod. v zasedací místnosti, kde bude konána valná hromada. Při prezenci je každý akcionář povinen předložit průkaz totožnosti. Zmocněnci akcionářů jsou povinni prokázat se před zápisem do prezenční listiny písemnou plnou mocí podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zmocněncova oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Je-li akcionářem právnická osoba, přikládá k prezenční listině aktuální výpis z obchodního rejstříku, pokud se zapisuje do obchodního rejstříku.

Řádná účetní závěrka, konsolidovaná účetní závěrka, včetně dalších podkladů, jsou akcionářům zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti každý pracovní den od 9.00 hod. do 15.00 hod. ode dne 28. 7. 2019.

Hlavní údaje účetní závěrky ALPINE PRO, a.s. za rok 2018 (v tis. Kč):

Aktiva celkem: 527 090 Pasiva celkem: 527 090
Stálá aktiva: 64 955 Vlastní kapitál: 385 381
Oběžná aktiva: 454 653 Cizí zdroje: 141 709
Ostatní aktiva: 7 482 Ostatní pasiva: 0
Čistý obrat za účetní období: 734 777
Hospodářský výsledek po zdanění: 56 763

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky skupiny za rok 2018 (v tis. Kč):

Aktiva celkem: 565 563 Pasiva celkem: 565 563
Stála aktiva: 43 113 Vlastní kapitál: 367 617
Oběžná aktiva 522 450 Cizí zdroje: 197 946
Ostatní aktiva: 0 Ostatní pasiva: 0
Čistý obrat za účetní období: 950 634
Hospodářský výsledek po zdanění: 38 480

Představenstvo společnosti

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti ALPINE PRO Holding, a.s., se sídlem Praha 10, Kodaňská 1441/46, PSČ 101 00, IČO: 06627137, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23031,

svolává na den 28. 8. 2019 řádnou valnou hromadu,
která se bude konat od 10:00 hodin v sídle společnosti.

Pořad jednání:

 1. Zahájení, volba orgánů řádné valné hromady.
  Vyjádření představenstva: Valná hromada je povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady.
 2. Projednání výroční zprávy společnosti za fiskální rok 2018, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2018. Vyjádření představenstva: Valná hromada bude seznámena se stavem společnosti a jejím majetkem, jakož i s podnikatelskou činností společnosti, v minulém roce.
 3. Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření k řádné účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku, seznámení s výrokem auditora. Vyjádření představenstva: Valná hromada bude seznámena s činností dozorčí rady, a zejména s názorem dozorčí rady k rozdělení zisku.
 4. Schválení řádné účetní závěrky za fiskální rok 2018 a návrhu na rozdělení zisku.
 5. Změna stanov
  Předmětem změny stanov společnosti je čl. IV - Akcie. Představenstvo překládá návrh na změnu podoby akcií z listinných na zaknihované.
 6. Závěr.

  Prezence akcionářů bude probíhat v den konání řádné valné hromady od 10:00 do 10:15 hod. v zasedací místnosti, kde bude konána valná hromada. Při prezenci je každý akcionář povinen předložit průkaz totožnosti. Zmocněnci akcionářů jsou povinni prokázat se před zápisem do prezenční listiny písemnou plnou mocí podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zmocněncova oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Je-li akcionářem právnická osoba, přikládá k prezenční listině aktuální výpis z obchodního rejstříku, pokud se zapisuje do obchodního rejstříku.

Řádná účetní závěrka včetně dalších podkladů, jsou akcionářům zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti každý pracovní den od 9.00 hod. do 15.00 hod. ode dne 28. 7. 2019.

Hlavní údaje účetní závěrky ALPINE PRO Holding, a.s. za rok 2018 (v tis. Kč):

Aktiva celkem: 2,0 Pasiva celkem: 2,0
Stálá aktiva: 1,4 Vlastní kapitál: 2,0
Oběžná aktiva: 0,6 Cizí zdroje: 0
Čistý obrat za účetní období: 0
Hospodářský výsledek po zdanění: -1

Představenstvo společnosti

Oznámení o přeměně listinných akcií na jméno na zaknihované akcie na jméno a výzva k odevzdání listinných akcií

Akciová společnost ALPINE PRO, a.s., se sídlem Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 OO Praha 10, IČO 49970321, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 10224 (dále jen "společnost")

tímto činí v souladu s ustanovením § 529 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, následující oznámení:

Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti dne 28. 08. 2019 rozhodl o přeměně cenných papíru emitovaných společností, a to 138 ks listinných akcií na jména na zaknihované cenné papíry na jméno (dále jen "rozhodnutí").

Akcionáři společnosti se tímto v souladu s rozhodnutím vyzývají k odevzdání svých listinných akcií na jméno společnosti, a to ve lhůtě dvou měsíců. Počátek lhůty je stanoven na den následující po dni zveřejnění tohoto oznámení o přeměně akcií v Obchodním věstníku.

Vlastník akcie sdělí při jejím odevzdání společnosti číslo majetkového účtu, vedeného Centrálním depozitářem cenných papíru ("CDCP"), spravovaného prostřednictvím účastníka CDCP, na který má být akcie zaevidována; pokud společnosti tento údaj nesdělí, určí mu k tomu společnost při odevzdání akcie dodatečnou lhůtu, a to písemným sdělením, jehož doručení vlastník akcie na místě potvrdí. Dodatečná lhůta pro sdělení čísla majetkového účtu v příslušné evidenci, na který má být akcie zaevidována, činí dva měsíce ode dne následujícího po dni, kdy by la dodatečná lhůta vlastníku akcie určena. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie společností neodevzdá, vyzve společnost akcionáře k předložení akcií v dodatečné lhůtě s upozorněním, že po uplynutí této lhůty budou neodevzdané akcie prohlášeny za neplatné.

Odevzdání akcií bude probíhat v sídle společnosti ALPINE PRO, a.s., Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10, ve 4. patře, po dobu dvou měsíců ode dne následujícího po dni zveřejnění oznámení o přeměně akcií v Obchodním věstníku. O odevzdání akcie bude na místě podepsán předávací protokol.

ALPINE PRO, a.s.

Oznámení o přeměně listinných akcií na jméno na zaknihované akcie na jméno a výzva k odevzdání listinných akcií

Akciová společnost ALPINE PRO, a.s., se sídlem Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČO 49970321, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 10224 (dále jen „společnost“)

tímto činí v souladu s ustanovením § 529 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, následující oznámení:

Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti dne 28. 08. 2019 rozhodl o přeměně cenných papírů emitovaných společností, a to 138 ks listinných akcií na jména na zaknihované cenné papíry na jméno (dále jen „rozhodnutí“).

Akcionáři společnosti se tímto v souladu s rozhodnutím vyzývají k odevzdání svých listinných akcií na jméno společnosti, a to ve lhůtě dvou měsíců. Počátek lhůty je stanoven na den následující po dni zveřejnění tohoto oznámení o přeměně akcií v Obchodním věstníku.

Vlastník akcie sdělí při jejím odevzdání společnosti číslo majetkového účtu, vedeného Centrálním depozitářem cenných papírů („CDCP“), spravovaného prostřednictvím účastníka CDCP, na který má být akcie zaevidována; pokud společnosti tento údaj nesdělí, určí mu k tomu společnost při odevzdání akcie dodatečnou lhůtu, a to písemným sdělením, jehož doručení vlastník akcie na místě potvrdí. Dodatečná lhůta pro sdělení čísla majetkového účtu v příslušné evidenci, na který má být akcie zaevidována, činí dva měsíce ode dne následujícího po dni, kdy byla dodatečná lhůta vlastníku akcie určena. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie společnosti neodevzdá, vyzve společnost akcionáře k předložení akcií v dodatečné lhůtě s upozorněním, že po uplynutí této lhůty budou neodevzdané akcie prohlášeny za neplatné.

Odevzdání akcií bude probíhat v sídle společnosti ALPINE PRO, a.s., Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10, ve 4. patře, po dobu dvou měsíců ode dne následujícího po dni zveřejnění oznámení o přeměně akcií v Obchodním věstníku. O odevzdání akcie bude na místě podepsán předávací protokol.

 

ALPINE PRO, a.s.

Zpět na výpis článků