Doprava zdarma od 1500 Kč Nezávazná rezervace Vrácení do 30 dnů Věrnostní program E-SHOP +420 222 530 700, Po - Pá 9:00 - 16:00
eshop@alpinepro.cz

Valná hromada

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti ALPINE PRO, a.s., se sídlem Praha 10, Kodaňská 1441/46, PSČ 101 00, IČO: 49970321, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10224,

svoláva na den 28. 8. 2019 řádnou valnou hromadu,
která se bude konat od 9:00 hodin v sídle společnosti.

Pořad jednání:

 1. Zahájení, volba orgánů řádné valné hromady.
  Vyjádření představenstva: Valná hromada je povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady.
 2. Projednání výroční zprávy společnosti za fiskální rok 2018, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2018. Vyjádření představenstva: Valná hromada bude seznámena se stavem společnosti a jejím majetkem, jakož i s podnikatelskou činností společnosti, v minulém roce.
 3. Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření k řádné účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku, seznámení s výrokem auditora. Vyjádření představenstva: Valná hromada bude seznámena s činností dozorčí rady, a zejména s názorem dozorčí rady k rozdělení zisku.
 4. Schválení řádné účetní závěrky za fiskální rok 2018 a návrhu na rozdělení zisku. Vyjádření představenstva: Akcionáři měli možnost se s účetní závěrkou seznámit, představenstvo navrhuje, aby čistý zisk společnosti byl převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.
 5. Schválení konsolidované účetní závěrky za fiskální rok 2018.
  Vyjádření představenstva: Valná hromada bude schvalovat též konsolidovanou účetní závěrku, která vykazuje hospodářský výsledek jako ztrátu. I s touto účetní závěrkou měli akcionáři možnost se seznámit.
 6. Rozhodnutí o určení auditora pro řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období končící 31. 12. 2019.
  Vyjádření představenstva: Valná hromada je povinna určit auditora pro příští účetní období. Jako auditor je představenstvem navrhována společnost CCS Consulting, s.r.o., Konviktská 291/24, CZ 110 00 Praha 1.
 7. Rozhodnutí o určení auditora pro konsolidovanou účetní závěrku skupiny za účetní období končící 31. 12. 2019.
  Vyjádření představenstva: Valná hromada je povinna určit též auditora pro konsolidovanou účetní závěrku pro příští účetní období. Jako auditor je představenstvem navrhována společnost CCS Consulting, s.r.o., Konviktská 291/24, CZ 110 00 Praha 1.
 8. Závěr.
  Prezence akcionářů bude probíhat v den konání řádné valné hromady od 09:00 do 09:15 hod. v zasedací místnosti, kde bude konána valná hromada. Při prezenci je každý akcionář povinen předložit průkaz totožnosti. Zmocněnci akcionářů jsou povinni prokázat se před zápisem do prezenční listiny písemnou plnou mocí podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zmocněncova oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Je-li akcionářem právnická osoba, přikládá k prezenční listině aktuální výpis z obchodního rejstříku, pokud se zapisuje do obchodního rejstříku.

Řádná účetní závěrka, konsolidovaná účetní závěrka, včetně dalších podkladů, jsou akcionářům zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti každý pracovní den od 9.00 hod. do 15.00 hod. ode dne 28. 7. 2019.

Hlavní údaje účetní závěrky ALPINE PRO, a.s. za rok 2018 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:527 090Pasiva celkem:527 090
Stálá aktiva:64 955Vlastní kapitál:385 381
Oběžná aktiva:454 653Cizí zdroje:141 709
Ostatní aktiva:7 482Ostatní pasiva:0
Čistý obrat za účetní období:734 777
Hospodářský výsledek po zdanění:56 763

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky skupiny za rok 2018 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:565 563Pasiva celkem:565 563
Stála aktiva:43 113Vlastní kapitál:367 617
Oběžná aktiva522 450Cizí zdroje:197 946
Ostatní aktiva:0Ostatní pasiva:0
Čistý obrat za účetní období:950 634
Hospodářský výsledek po zdanění:38 480

Představenstvo společnosti

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti ALPINE PRO Holding, a.s., se sídlem Praha 10, Kodaňská 1441/46, PSČ 101 00, IČO: 06627137, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23031,

svoláva na den 28. 8. 2019 řádnou valnou hromadu,
která se bude konat od 10:00 hodin v sídle společnosti.

Pořad jednání:

 1. Zahájení, volba orgánů řádné valné hromady.
  Vyjádření představenstva: Valná hromada je povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady.
 2. Projednání výroční zprávy společnosti za fiskální rok 2018, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2018. Vyjádření představenstva: Valná hromada bude seznámena se stavem společnosti a jejím majetkem, jakož i s podnikatelskou činností společnosti, v minulém roce.
 3. Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření k řádné účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku, seznámení s výrokem auditora. Vyjádření představenstva: Valná hromada bude seznámena s činností dozorčí rady, a zejména s názorem dozorčí rady k rozdělení zisku.
 4. Schválení řádné účetní závěrky za fiskální rok 2018 a návrhu na rozdělení zisku.
 5. Závěr.
  Prezence akcionářů bude probíhat v den konání řádné valné hromady od 10:00 do 10:15 hod. v zasedací místnosti, kde bude konána valná hromada. Při prezenci je každý akcionář povinen předložit průkaz totožnosti. Zmocněnci akcionářů jsou povinni prokázat se před zápisem do prezenční listiny písemnou plnou mocí podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zmocněncova oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Je-li akcionářem právnická osoba, přikládá k prezenční listině aktuální výpis z obchodního rejstříku, pokud se zapisuje do obchodního rejstříku.

Řádná účetní závěrka včetně dalších podkladů, jsou akcionářům zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti každý pracovní den od 9.00 hod. do 15.00 hod. ode dne 28. 7. 2019.

Hlavní údaje účetní závěrky ALPINE PRO Holding, a.s. za rok 2018 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:2,0Pasiva celkem:2,0
Stálá aktiva:1,4Vlastní kapitál:2,0
Oběžná aktiva:0,6Cizí zdroje:0
Čistý obrat za účetní období:0
Hospodářský výsledek po zdanění:-1

Představenstvo společnosti

Zpět na výpis článků