NANOMEMBRÁNOVÉ BUNDY

Etický kodex - Fair Trade

 1. Předmět kodexu

Česká společnost ALPINE PRO, a.s. vyrábí a distribuuje sportovní a outdoorové oblečení, vybavení a obuv pod registrovanou značkou ALPINE PRO. V současné době patří mezi rozhodující společnosti na českém trhu outdoorového oblečení. Z pozice lídra považuje společnost ALPINE PRO a.s. za svoji povinnost prosazovat férové konkurenční prostředí, a proto vydává tento „Kodex vnitřních principů“, které podporují zásady fair trade.

 1. Co je fair trade?

Anglický termín „fair trade“ je možné do češtiny přeložit jako spravedlivý nebo férový obchod (férový přístup). Jedná se o způsob obchodování, jehož cílem je prvotně podpořit menší výrobce a zemědělce z rozvojových zemí Asie, Afriky a Latinské Ameriky tak, aby se dokázali uživit vlastní prací, která je v souladu s ekologicky šetrným a sociálně ohleduplným přístupem. Pro mnoho výrobců a pěstitelů tak tento způsob obchodování představuje příležitost, jak se vymanit ze spirály chudoby a neudržitelného ničení přírodního prostředí a vytvořit spolu s dalšími pěstiteli a výrobci konkurenceschopná sdružení fungující na mezinárodním trhu.

 1. Rozdíly mezi férovým a konvenčním obchodem

Férový přístup k obchodu se od konvenčního liší v cílech (usiluje o dlouhodobý udržitelný rozvoj výrobců a jejich komunit a o nabídnutí alternativy ve formě férových a současně kvalitních výrobků spotřebitelům; hlavním cílem tedy není za každou cenu maximalizace zisku) i v prostředcích, které zahrnují odpovídající (spravedlivou) výkupní cenu u vybraných komodit, dlouhodobé obchodní vztahy s výrobci, vyplácení takové mzdy, která pokrývá životní náklady v dané lokalitě, zajištění bezpečného pracovního prostředí, vyloučení dětí z nevhodné a nucené práce a další.

 1. Podmínky spolupráce

Od našich dodavatelů a výrobců před uzavřením kontraktu vyžadujeme prohlášení o dodržování hlavních principů „férového přístupu“, jak k vlastním zaměstnancům, tak i k dodavatelům, zejména v těchto oblastech:

 • Zákaz dětské práce

Společnost ALPINE PRO, a.s. klade důraz na zákaz dětská práce, která narušuje právo na vzdělání a zdravý tělesný i duševní rozvoj dítěte.

 • Důstojné pracovní podmínky

Společnost ALPINE PRO, a.s. dbá na to, aby pracovníci ve výrobních závodech pracovali v důstojném, bezpečném a zdravotně nezávadném pracovním prostředí a aby dostávali mzdu, která pokryje náklady na jejich živobytí.

 • Nediskriminace

Společnost ALPINE PRO, a.s. vyžaduje podání důkazu o tom, zda li nejsou pracovníci v žádném směru diskriminováni ani jakkoliv nuceni k práci. Musí být též zajištěna rovnost mezi pohlavími a svoboda sdružování.  

 • Enviromentální udržitelnost

Společnost ALPINE PRO, a.s. podporuje udržitelné výrobní postupy, které zachovávají ekosystémy pro příští generace, ale také chrání zdraví pěstitelů, výrobců i spotřebitelů. Výrobci se zavazují k výrobní činnosti s důrazem na minimalizaci dopadů na životní prostředí. Naše společnost to po léta prokazuje tím, že k výrobě oděvů používá ekologicky vyráběné materiály – např. materiál vyrobený z prvotřídních bavlněných vláken, zpracovaných speciální technologií šetrnou k přírodě nazvaný, FINE COTTON, materiál vyrobený z odpadů kávy nazvaný COFFEE apod.    

 • Odpovídající cena (spravedlivá cena)

Společnost ALPINE PRO, a.s. dbá na to, aby výrobci a dodavatelé dostávali za své výrobky cenu, která jim umožňuje pokrýt náklady na výrobu a získat prostředky pro důstojné živobytí. Společnost ALPINE PRO, a.s. platí výrobcům a dodavatelům velkou část ceny předem.

 1. Dodržování kodexu vnitřních principů

Požadavek na dodržování principů uvedených v tomto kodexu je zakotvený v každém písemném smluvním vztahu. Naši obchodní partneři jsou v souladu s naším závazkem průběžně a opakovaně prověřováni a vedeni k neustálému zlepšování a zdokonalování manažerského řízení respektujícího práva pracovníků a eliminace škod způsobených na životním prostředí.

Prohlášení našich obchodních partnerů o respektování a dodržování hlavních zásad spravedlivého (férového) obchodu jsou pravidelně přezkoumávána a v případě zjištění závažných pochybení a opakovaném nedodržování těchto zásad, dochází k ukončení vzájemné spolupráce.  

 1. Seznámení s principy férové spolupráce a jejich šíření

Všichni zaměstnanci společnosti ALPINE PRO a.s., včetně zaměstnanců tuzemských i zahraničních dceřiných společností, kteří mají právo a jsou zodpovědní za uzavírání kontraktů s našimi obchodními partnery a zaměstnanci, kteří kontrolují proces výroby, byli s tímto kodexem seznámeni a respektují ho.     

 1. Kontrolní mechanismy

Při kontrole uplatňování hlavních principů tohoto kodexu je kladen důraz na dodržování těchto principů, nejen u zahraničních (asijských) výrobců/dodavatelů, ale také též u jejich obchodních partnerů.

Každý kontrolor výroby navštěvující výrobní závody byl řádně proškolen a seznámen s oblastmi a hlavními principy férového přístupu, které musí pravidelně prověřovat a kontrolovat.

 • Kontrolor výroby má povinnost bezodkladně upozornit svého nadřízeného pracovníka na nedodržování příslušných principů.
 • Report z výroby musí vždy obsahovat bod týkající se dodržování principů a veškerých nalezených neshod.
 • Musí být pravidelně kontrolovány a ověřovány informace o dodržování férových vztahů, dodané od obchodních partnerů.               

 1. Zodpovědnost za dodržování principů férového obchodu

Zodpovědnost za dodržování a provádění kontrol těchto principů nese vždy pověřená osoba, která za uzavření kontraktu a následnou spolupráci s obchodním partnerem zodpovídá. V případě procesu výroby zboží zodpovídá za dodržování těchto principů u dodavatelů a výrobců vedení úseku realizace.    

          V Praze dne 2.1.2014

          Daniel Kučera - manažer jakosti společnosti ALPINE PRO, a.s.

Zpět na výpis článků